MONITORUL OFICIAL LOCAL

La activarea etichetei “MONITORUL OFICIAL LOCAL” se deschid şase subetichete:

a) STATUTUL COMUNEI IVEȘTI ;
b) “REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE”, unde se publică Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, precum şi Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive;
c) “HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL”, unde se publică actele administrative adoptate de consiliul local,  atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual; aici se publică Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local, precum şi Registrul pentru evidenţa hotărârilor consiliului local;
d) “DISPOZIŢIILE EMISE DE PRIMAR”, unde se publică actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; aici se publică Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii ale primarului, precum şi Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor emise de Primar;
e) “DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE”, prin care se asigură îndeplinirea obligaţiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;
f) “ALTE DOCUMENTE”, unde se publică documentele prevăzute la alin. (3).

       La subeticheta prevăzută la alin. (2) lit. f), “ALTE DOCUMENTE”, se asigură:

a) publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;
b) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor consiliului local şi dispoziţiilor emise de primar, numai în cazul celor cu caracter normativ;
c) informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;
d) informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;
e) publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;
f) publicarea proceselor – verbale ale şedinţelor consiliului local
g) publicarea declaraţiilor de căsătorie;
h) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică;
i) publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a) – h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară

Site Oficial